Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kaatje aan de Rein als leverancier van producten optreedt. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Kaatje aan de Rein overeengekomen worden.

1.2 Onder de ‘afnemers’ wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel eenieder die met Kaatje aan de Rein een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Kaatje aan de Rein een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Kaatje aan de Rein niet, tenzij deze schriftelijk door Kaatje aan de Rein zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Kaatje aan de Rein een mededeling van de afnemer, dat deze de voorwaarden van Kaatje aan de Rein niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Kaatje aan de Rein zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

2.3 Door Kaatje aan de Rein verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Typ-, druk- en prijsfouten voorbehouden. 

2.5 Kaatje aan de Rein behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3: Opdracht
3.1 De afnemer is ten opzichte van Kaatje aan de Rein volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 

3.2 Bij het plaatsen van een opdracht bij Kaatje aan de Rein dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Kaatje aan de Rein geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Kaatje aan de Rein aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder gebruikersnaam en een wachtwoord (hierna genoemd: Klantidentificatie). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. 
Kaatje aan de Rein kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Kaatje aan de Rein is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 

3.3 Kaatje aan de Rein is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Kaatje aan de Rein is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Kaatje aan de Rein toegekende Klantidentificatie. 

3.4 In geval van verlies of misbruik van de Klantenidentificatie ten gevolge waarvan Kaatje aan de Rein schade lijdt, dient de afnemer Kaatje aan de Rein hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Kaatje aan de Rein onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Kaatje aan de Rein een opdracht per email heeft bevestigd of nadat Kaatje aan de Rein met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Kaatje aan de Rein slechts voor zover zij door Kaatje aan de Rein schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW, maar exclusief kosten van verzending. De verzendkosten worden vermeld tijdens het online afrekenen van de bestelling en worden berekend aan de hand van de tarieven van Post NL voor aangetekende verzending, in combinatie met het gewicht van de pakketverzending. 

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Kaatje aan de Rein gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Kaatje aan de Rein al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door overmaking op een door Kaatje aan de Rein aangewezen bankrekening.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft , onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Kaatje aan de Rein verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. 

6.5 Indien Kaatje aan de Rein daartoe aanleiding ziet, kan Kaatje aan de Rein nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Kaatje aan de Rein totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Kaatje aan de Rein geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Kaatje aan de Rein, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Kaatje aan de Rein gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Kaatje aan de Rein tot het vorderen van kosten van schade en interesten. 

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Kaatje aan de Rein berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Kaatje aan de Rein. 

Artikel 8: Termijn en Levering
8.1 Alle door Kaatje aan de Rein genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Kaatje aan de Rein bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 

8.2 Overschrijding van de door Kaatje aan de Rein opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Kaatje aan de Rein In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Kaatje aan de Rein het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Kaatje aan de Rein op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zal Kaatje aan de Rein de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Kaatje aan de Rein gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. 

Artikel 9: Transport
9.1 Kaatje aan de Rein bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Kaatje aan de Rein is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voor zover Kaatje aan de Rein zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10: Reclame
10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Kaatje aan de Rein slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Kaatje aan de Rein kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzend nota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

10.4 Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kaatje aan de Rein. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 14 dagen voor de retour aanvraag. Retour aanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retour aanvraag. Kaatje aan de Rein behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. 
Indien Kaatje aan de Rein toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantenservice van Kaatje aan de Rein aan de afnemer een retour nummer toekennen. Het retour nummer is geldig gedurende een termijn van 7 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Kaatje aan de Rein te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retour nummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Kaatje aan de Rein, zijn de kosten voor retour zending ten laste van de afnemer en heeft Kaatje aan de Rein het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 11. Herroepingsrecht
11.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consument kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument koper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten. 

11.2 De consument koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retour zending dient uiterlijk op de 14e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Kaatje aan de Rein te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consument koper. 

11.3 Indien de consument koper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kaatje aan de Rein zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument koper betaalde aankoopbedrag.

Artikel 12: Garantie
12.1 De garantie met betrekking tot de door Kaatje aan de Rein geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. 

12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Kaatje aan de Rein is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Kaatje aan de Rein. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 Kaatje aan de Rein is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Kaatje aan de Rein toerekenbare opzet of grove schuld. 

13.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Kaatje aan de Rein geleverde goederen, is Kaatje aan de Rein niet aansprakelijk. 

13.4 De afnemer vrijwaart Kaatje aan de Rein en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Kaatje aan de Rein geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Kaatje aan de Rein en/of door haar ingeschakelde derden. 

13.5 De aansprakelijkheid van Kaatje aan de Rein uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 

13.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Kaatje aan de Rein te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.


Artikel 14: Verzuim

14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 

  1. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; 
  2. Kaatje aan de Rein goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
  3. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
  4. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
  5. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 

14.2 Kaatje aan de Rein is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 

  1. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of;
  2. Enig door de afnemer aan Kaatje aan de Rein verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
  3. Het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.